สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. นายจิรายุ  ชาศรี
 
1. นายวัชรินทร์  อินตา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กหญิงอพัชฌา  คำวิเลิศ
3. เด็กหญิงอัมพร  รักดี
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ผลเคน
2. เด็กชายชาญชัย  วงศ์เหง้า
 
1. นางปิยะภรณ์  ภาคทอง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายเจษฏา  นนทจันทร์
 
1. นางสาวพึ่งพร  บัวสาย