สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ติธรรม
 
1. นางวิลาวัลย์  ปัตตังทานัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. นายจิรายุ  ชาศรี
 
1. นายวัชรินทร์  อินตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กหญิงอพัชฌา  คำวิเลิศ
3. เด็กหญิงอัมพร  รักดี
 
1. นางสาวอังสนา  สุพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายปริพัฒน์  สิงห์เดชะ
2. เด็กชายวิชยุตม์  พันสิ่ว
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ผลเคน
2. เด็กชายชาญชัย  วงศ์เหง้า
 
1. นางปิยะภรณ์  ภาคทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายสุรชัย  ศรีรักษา
2. นายอภิสิทธิ์  ริวงศ์
 
1. นายวิชรินทร์  อินตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  มุงแสน
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนันทา  วาปี
 
1. นายโกวิทย์  แก้วสนิท
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โฮมพิมพ์
 
1. นายภาคิน  สัมพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเพียง
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณภา  พุทธาระ
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันตนา  พันธ์โม้
 
1. นางสุภาพักตร์  แก้วสนิท
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวกันยารัตน์  ศรีโมลี
 
1. นายภาคิน  สัมพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัชรพล  วงศ์เหง้า
 
1. นางศิรพรรณ  แก้วสุด
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  มุงแสน
 
1. นางศิรพรรณ  แก้วสุด
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงคัทรียา  นนทคำจันทร์
2. เด็กหญิงวรดา  ราษีราช
 
1. นางสาวจิราภา  ศรีเสน
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นายปิยะพงศ์  ผาอินทร์
2. นายสุทธิพร  วงค์เหง้า
 
1. นางสาวจิราภา  ศรีเสน
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพทะโสม
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขันธวิธี
 
1. นางสาวจิราภา  ศรีเสน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 1. นายกิตติพงษ์  เผ่าศรี
2. นางสาวจันทร์ดารา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  อ่อนสุระทุม
 
1. นายทินกร  วังวรณ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายเจษฏา  นนทจันทร์
 
1. นางสาวพึ่งพร  บัวสาย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 13 1. นายธนายุต  ใจปัดชา
2. เด็กชายโชคชัย  คูณมี
 
1. นางสาวพึ่งพร  บัวสาย
2. นางสาวจิราภา  ศรีเสน
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกันธชัย  ทินศรี
2. เด็กชายรอบรู้  ศรีรักษา
3. เด็กชายเขมราช  การถักษ์
 
1. นางสาวพึ่งพร  บัวสาย
2. นางรัตนา  ต้นสวรรค์