สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายอนุชา  วังคะฮาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ประวัติศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลฉลู
3. เด็กหญิงรุจิรา  ทำนุ
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
2. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงรติมา  เสนเพ็ง
2. เด็กชายรพีภัทร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายสุรชาติ  ทำนุ
 
1. นางสาวระวีวรรณ  พิมภักดี
2. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  ติธรรม
2. เด็กชายนิรัตน์  ศรีชนะ
3. เด็กชายพนม  มิ่งกุละ
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  พิมภักดี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.66 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  มูลพงศ์
2. เด็กชายศุภชัย  รัตนสมบัติ
3. เด็กชายเทวราช  จันดาวงศ์
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
2. นายพงษ์ศักดิ์  เจนวิถี