สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงโสภิดา  สายสอาด
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายอนุชา  วังคะฮาด
 
1. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ประวัติศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลฉลู
3. เด็กหญิงรุจิรา  ทำนุ
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
2. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยนาน
 
1. นายชอบ  เจริญขันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงรติมา  เสนเพ็ง
2. เด็กชายรพีภัทร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายสุรชาติ  ทำนุ
 
1. นางสาวระวีวรรณ  พิมภักดี
2. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  ติธรรม
2. เด็กชายนิรัตน์  ศรีชนะ
3. เด็กชายพนม  มิ่งกุละ
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  พิมภักดี
2. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ไชยนาน
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยนาน
3. เด็กหญิงธัญรดี  เสนพันธ์
4. เด็กหญิงธิญาดา  เหง้าน้อย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ทะริน
6. เด็กหญิงอนัญญา  มูลพงศ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิราภรณ์
2. นางสาวระวีวรรณ  พิมภักดี
3. นางสาวพรพิลัย  เวฬุวรรณ
4. นางรุ้งลาวัลย์  พิมภักดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพันธ์ุ  วงษาเนาว์
2. เด็กชายธนกร  ธีโรภาส
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
4. เด็กชายพงศกร  ปานฉาย
5. เด็กชายวัชระ  ทานอุทิศ
6. เด็กชายสรยุทธ  สุธรรม
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนชัย
2. เด็กชายตะวัน  พรมฤทธิ์
3. เด็กชายวีรภัทร   ดาเกษ
4. เด็กชายสุรเชษฐ  ชุมปัญญา
5. เด็กชายอรรถพล  ริยะบุตร
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  เสนพันธ์
 
1. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง
2. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.66 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  มูลพงศ์
2. เด็กชายศุภชัย  รัตนสมบัติ
3. เด็กชายเทวราช  จันดาวงศ์
 
1. นางลลิตตา  คำชนะ
2. นายพงษ์ศักดิ์  เจนวิถี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายธนาวุธ  ไชยนาน
2. เด็กหญิงพรนภา  สายสอาด
3. เด็กชายวาที  แพงสละ
 
1. นายณัฏฐพงษ์  ปกป้อง
2. นางกัญญาณัฏฐ์  ปกป้อง