สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำไฮ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัชชนก  กุนันท์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ผาอิดดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  สินธุวงค์
2. เด็กหญิงภัชชนก  กุนันท์
3. เด็กชายสุขสันต์  ตุ้มจันอัด
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
2. นางนพมาศ  บุพศิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ต้นศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงธัญสุดา  แพงสาระ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สายทองคำ
 
1. นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรีกานต์  เปี้ยมั่น
2. เด็กหญิงวิภาดา   ธิติบุญยกร
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  ดายังหยุด
 
1. นางมยุรี  นาชัยเวียง
2. นางสาวกนกวรรณ  ต้นศรี