สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษมา  ตาทิพย์
2. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สีลา
3. เด็กชายเจษฎา  นนใส
 
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  สีหามาตย์
2. นางสาวจิรารัตน์  นะคะจัด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายชนิตพล  รุ่งจินดารัตน์
 
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  สีหามาตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กชายวีระชาติ  สีทา
2. เด็กหญิงอุมากร  นันทะวงศ์
 
1. นายทรงเดช  ตะโพธิ์
2. นางสาวสุมาลี  ไชยสีหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุปเสน
2. เด็กหญิงอารียา  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวนิศาชล  จองไว
2. นางสาวสุมาลี  ไชยสีหา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว