สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม
 
1. นางมาลี  บุโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลัดดา  เจือจันทร์
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฤทัย  บุญเหลา
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันตนา  พลเหลือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  โสเก่าข่า
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ติดหล้า
 
1. นางกาญจนา  กาญนินธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลการ
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ไชยประการ
2. เด็กชายนฤเบศ  เตปิลัย
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีสมสาร
2. เด็กชายเจษฎา  มณีจันทร์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกว้าง
 
1. นางชวนพิศ  ปาทา
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลุนดาพร
 
1. นายชวนพิศ  ปาทา