สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม
 
1. นางมาลี  บุโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลัดดา  เจือจันทร์
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางอรอนงค์  คำชมภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาน  ทะลา
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฤทัย  บุญเหลา
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สานาผา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  เบ้าลี
2. เด็กชายอธิป  มงกุฎ
3. เด็กชายอุทัยพงษ์  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นามพร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญเทียม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตระการ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กึกทอง
3. นายธีระพงษ์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายครรชิตพล  พรมเภา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ลื้อพอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสันติ  ลายสมุทร
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  บุญเหลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลวงแก้ว
2. เด็กหญิงผกามาศ  อุดานนท์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  นามพร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญระมี
5. เด็กหญิงอรดา  โพธิ์งาม
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
2. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐพงค์  ทุมแต้ม
2. เด็กหญิงอคิราภ์  บุปัสสา
 
1. นางอารี  พินิจกิจ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
2. เด็กชายดุษฎี  ดอยมา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เหรียญเงิน
5. เด็กชายนราวิชญ์  แพงวงค์
6. เด็กหญิงนรีรัตน์  ทะนวนรัมย์
7. เด็กหญิงปิยวดี  อินภูษา
8. เด็กชายพิชัยยุทธ  พลเสนา
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลื้อพอก
10. เด็กหญิงรังสิมา  จันทะพรม
11. เด็กหญิงศิริญาดา  คุชิตา
12. เด็กชายอนุสรณ์  ช้อนสมัย
13. เด็กหญิงอรนิชา  พาเรือง
14. เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
15. เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
 
1. นายวินัย  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรไชย
2. เด็กชายอานันท์  สุขวิพัฒน์
 
1. นายปรียภัทร  บุโพธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายวิสาข์  สุกทอง
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันตนา  พลเหลือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  โสเก่าข่า
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายปิยะน้ฐ  หลาบเงิน
 
1. นายเทวินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุยประคม
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พลถา
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  โสภากุล
2. เด็กหญิงชนิตา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงทักษิณา  เงินห้วยพระ
4. เด็กชายธนวุฒิ  ลื้อพอก
5. เด็กชายปิยพล  มาธาตุ
6. เด็กชายพาโชค  จันทะขิน
7. เด็กชายวรชาติ  สุวรรณมาโจ
8. เด็กชายวรวุฒิ  พรมเภา
9. เด็กหญิงศิริอนงค์  สุวรรณมาโจ
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
2. นางกาญจนา  กาญนินธ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัพร  จอมแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อุ้น
3. เด็กหญิงวรัญญา  เตปิลัย
4. เด็กหญิงสุวนิดา  บุญเทียม
5. เด็กหญิงอรยา  หลวงแก้ว
6. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
2. นางกาญจนา  กาญนินธ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ติดหล้า
 
1. นางกาญจนา  กาญนินธ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนิดา  บุญเทียม
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ตรีนิคม
 
1. นางกาญจนา  กาญนินธ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลการ
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  จันทิมา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโค้ว
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนผ่องโชค
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  สุขวิพัฒน์
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวะลิน  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองสลับ
2. เด็กหญิงทัศนิยา  ใยแย้ม
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญญะศรี
4. เด็กชายวัฒนา  ขจรกลิ่น
5. เด็กหญิงวิภาวี  สานาผา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายชล  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุไร  กืกทอง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
3. เด็กชายปราณนต์  ละดอกท่า
 
1. นางบุญรินทร์  ตรีศรี
2. นางอรอนงค์  คำชมภู
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โพธิ์งาม
2. เด็กชายศิริชัย  ละดอกท่า
3. เด็กหญิงศุภานัน  สายสมุทร
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ไชยประการ
2. เด็กชายนฤเบศ  เตปิลัย
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
40 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  เมืองทา
2. เด็กชายเนติพล  จันทะขิน
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลำลอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  คงเหลา
3. เด็กหญิงอรวี  หมุ่ยศรี
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  ตักโพธิ์
2. เด็กชายภครัตน์  หลาบเงิน
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
43 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรีญา  ทะลา
2. เด็กหญิงรัถยา  ศรีรัตน์ดา
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีสมสาร
2. เด็กชายเจษฎา  มณีจันทร์
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลัทพร  วิจันทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์  สุวรรณมาโจ
3. นายยุทธศิลป์  ผุยแพง
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลธิิชา  ผุยแพง
2. นางสาวคุนิตา  รอดภัย
3. นายธีรภัทร  จันทร์นันท์
4. นางสาวนุชสุดา  ซองทอง
5. นางสาวประอรรัตน์  พลถา
6. นางสาวสุภัตรา  หนันคำ
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนายุต  เตปิลัย
2. นายธนเกียรติ  เย็นอารมณ์
3. นายพิเชษฐ์  กัณหาสุระ
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายปรียภัทร  บุโพธิ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณลดา  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุนทรชื่น
3. เด็กหญิงอทิตยา  ติดหล้า
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  จันทราช
2. นางสาวชุติมา  ดอยมา
3. เด็กชายปิยพฒน์  อิ่มสนิท
 
1. นางถนอมจิต  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี  บุโพธิ์
 
51 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางนางสุดาวัลย์  สุขวิพัฒน์
 
52 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สีเม้น
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญญศรี
3. เด็กชายเจตนิพัทย์  รัตนผ่องโชค
 
1. นางสถิตย์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุดาวัลย์  สุขวิพัฒน์
 
53 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทราช
3. เด็กหญิงเจตปรียา  มวยลี
 
1. นางสถิตย์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุดาวัลย์  สุขวิพัฒน์
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพชะโน
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
55 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกว้าง
 
1. นางชวนพิศ  ปาทา
 
56 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุลยวัต  มีปี้
2. เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกุล
 
1. นายวรวุฒิ  โสภาพงษ์
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลุนดาพร
 
1. นายชวนพิศ  ปาทา
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายบัญชา  ยางเบือก
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทะขิน
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
3. เด็กชายวันชัย  สุริยทุง
 
1. นายวรวุฒิ  โสภาพงษ์
2. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ท่าเข
2. เด็กชายสหรัฐ  อุทัยแสน
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ