สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรดา  ทัดสา
2. เด็กหญิงชรินพร  โครตภา
3. เด็กหญิงชลดา  มหาวงค์
4. เด็กหญิงธิติมา  บุณรังศรี
5. เด็กหญิงนันธิดา  มุกดา
6. เด็กหญิงประกายมาศ  มันอาษา
7. เด็กหญิงพรพรรณ  สมรัตน์
8. เด็กหญิงพิณนภา  มันอาษา
9. เด็กหญิงพิศมัย  โพนแสนคำ
10. เด็กหญิงวิมลฉัตร  อินกะสุมาลย์
11. เด็กหญิงวิราวรรณ  กันยาตี
12. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มหาวงค์
13. เด็กหญิงศศิวิมล  มันอาษา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรเอี่ยม
15. เด็กหญิงแสงดาว  โทรัตน์
 
1. นางสาวลักขณา  กุลวงศ์
2. นางนงค์ลักษ์  เหล่าทะนนท์
3. นายลือชัย  อุสาพรหม
4. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายพงษ์สุภา  มันอาษา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จรีรัตน์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงชนิกรณ์  โพนดาแคบ
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสนคำพล
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  มันอาษา
3. เด็กหญิงรินรดา  กอแก้ว
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร  วงศ์บาสก์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิตตา  มันอาษา
2. เด็กหญิงศิลามณี  มันอาษา
3. เด็กหญิงสิริจันทร์  กมลรักษ์
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล
2. นางสาวรัชนี  มันอาษา
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญธิชา  สังสีราช
 
1. นางสาววาปี  ลี้พล