สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นายสมชิต  จันเทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิญช์ธนิการ์  แสนจันทร์
2. เด็กชายวิทวัส  อันฤทธิ์
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วงศ์ทัพ
 
1. นายอาทิตย์  กลั่นกสิกรณ์
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดคนึง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรัก
3. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
4. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
2. นายสุริยันต์  ศิริคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดคนึง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรัก
3. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
4. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
5. เด็กหญิงสุพิสา  เจริญดี
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
2. นายสุริยันต์  ศิริคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุสรา  อาลัย
2. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
3. เด็กชายอัครวินทร์  ยอดดำเนิน
 
1. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
2. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  แก่นนาคำ
2. เด็กชายธนดล  หงษ์ศรีเมือง
3. เด็กชายธนดล  ศรีโยธา
4. เด็กหญิงปวีณา  สุริยะ
5. เด็กหญิงพัชริดา  ภูพันมี
6. เด็กหญิงพิญช์ธนิการ์  แสนจันทร์
7. เด็กหญิงลลนา  กาลนาน
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ลอ
9. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ้ม
10. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะเนตร
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
12. เด็กชายสุเมธ  นาขันดี
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
14. เด็กชายอัครชัย  ป้องทอง
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พระเมือง
16. เด็กชายเจษฏาภรณ์   เกตุกุมศรี
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
3. นายประศาสน์  ลักขณานุกูล
4. นางสุนันทา  ฮมแสน
5. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดคะนึง
2. เด็กชายชนวีร์   ศรสูง
3. เด็กชายชัด   ศรีอรุณ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  คำควร
5. เด็กชายทรงวุฒิ  ศรีมูลทา
6. เด็กชายทินกร  มีคำ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ดีรัก
8. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
9. เด็กชายวันมงคล  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรจักร์
11. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
12. เด็กชายวีระศักดิ์  โสภาบุญ
13. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
14. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
16. เด็กหญิงอารยะ  ศรีมูลทา
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
3. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
4. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
5. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
3. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล