สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไชยศรี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กระโจม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูมิลา
3. เด็กหญิงสุภนิดา  นามผล
 
1. นางชรินทร์ฎา  เลไพจิตร
2. นางพรนภา  มิรัตนไพร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายทศพล  ภูมิลา
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิจิตตา  ฝันเมือง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุพร
3. เด็กหญิงอรปรียา  มะละ
 
1. นางอรชา  หมั่นตรวจ
2. นางสาวอุษณี  แดงสีดา