สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมือง
 
1. นางพาริพันธ์  ภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  หมอกมีชัย
 
1. นางอุทิศ  คะปัญญา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกนุช  สิงห์งอย
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนาวิน  พรมดวงดี
2. เด็กชายสุทธวีร์  มูลพงษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ปรีชา
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
2. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 11 1. เด็กชายดุสิต  พรมดวงดี
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 5 1. เด็กชายอนุรักษ์  คัณทักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษกร  ทุมพลแก
 
1. นางนันทิญา  คะปัญญา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทายัง
 
1. นางฉัตรมงคล  สวนกัน
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประยูร  ภักดี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจาตุรนต์  คำใหญ่
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวัตกรณ์  ธรรมเกษร
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง