สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โงนศรีษะ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ปัตตานี
3. เด็กชายภักขพงษ์  ขัดมณี
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางกาญจนา  แผนสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  หลวงโป้
2. เด็กชายสมภพ  เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายพัชรพงศ์   โงนศรีษะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เกาะยางเผือก
 
1. นางสาวปณิสรา  โกษาแสง
2. นางเสาวนีย์  ปทุมมากร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สามพันธ์
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชาดีกรณ์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโสรยา  เอ้สามี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ   ชาดีกรณ์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวประกายแก้ว  พ่วงแก้ว
2. เด็กชายภานุเดช  ชาดีกรณ์
3. เด็กหญิงสมหญิง  คำเบ้า
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวพรเพรช  ขันทะชา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญธิตา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ไตรเสนีย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวพรเพชร  ขันทะชา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก   เบ้าลี
2. เด็กหญิงอาริยา  ปากดี
3. เด็กหญิงแนน  อินทรักษ์
 
1. นางปริศนา   พรมดี
2. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์