สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดงปะขา
 
1. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศรัญลักษณ์  พันธุกาง
 
1. นางสาววาสนา  โพติยะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงนลินี  ยังภาย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไพน้อย
 
1. นางสาวไกรษร  สุธรรม
2. นางสาวพัชรมน  ประสานศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดลธกานต์  นิจคำ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ระแสนพรหม
 
1. นางสาวไกรษร  สุธรรม
2. นางสาวพชรมน  ประสานศรี
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายนัฐพงษ์   บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงยุวธิดา  กะทัย
 
1. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วดีมูล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม