สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงอรอนันต์  ขวัญเมือง
 
1. นางเพียรจิต  พงษ์พัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงมิณธิตา  จันทะขิน
 
1. นายปราโมทย์  ศรีเพชร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ขำกล่ำ
2. เด็กชายรัฐพล  ริมสกุล
 
1. นายปราโมทย์  ศรีเพชร
2. นางสาวศศิมา  เชียงแสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายพิทวัส  จันคำจร
2. เด็กชายศตนันท์  เสโนฤทธิ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  บาลเพชร
2. นางเชาวนีย์  บาลเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณนภา  สานาผา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คำแหง
3. เด็กหญิงธันยา  ไชยแสง
4. เด็กหญิงนฤมล  กุลค้อ
5. เด็กหญิงปริยดา  นามมีฤทธิ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
2. นางสาวเกศกนก  วงษ์สิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิพันธ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  งอกวงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายปวรุตม์  บุญยศรี
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่เต็ง
 
1. นายธีรพงษ์  ราพุฒ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนภัทร  อนุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝ่ายพนอม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกลถิ่น
 
1. นายธีรพงษ์  สาพุฒ
2. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนโชติ  หาญธรรม
 
1. นางสาวเกศกนก  วงษ์สิทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  เฟือยงาราช
 
1. นางสาวเกศกนก  วงษ์สิทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  พรมศรีธรรม
2. เด็กชายคมณ์คณิน  ประพัศรางค์
 
1. นายกฤติกร  เพ็ชรัตน์
2. นายปราโมทย์  ศรีเพชร
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กชายชัชรินทร์  พึ่งเพียร
2. เด็กชายสสินธร  กองสุข
 
1. นายกฤติกร  เพ็ชรัตน์
2. นายปราโมทย์  ศรีเพชร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เจริญขันธ์
2. เด็กหญิงมุธิตา   อนันเต่า
3. เด็กหญิงเจนระดา  ยศไชยวิบูลย์
 
1. นางจรูญศรี  อุดมเลิศปรีชา
2. นางสาวเกศกนก  วงษ์สิทธิ์