สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แพงแพง
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแป้งร่ำ  หาลาผาย
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญา  ชาเครือ
2. เด็กหญิงญานี  พรหมคนซื่อ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอมไกรลาศ
2. นายพินิจนนท์  ภูเม็ด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรยศ  สรสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎา  คูหานา
 
1. นายธนพัฒน์  อภัยโส
2. นางจารุณี  อภัยโส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัขรา  เตียจักร์
2. เด็กชายสิรดนัย  แสงมณี
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุพรรณ
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรศรี
5. เด็กหญิงโสภิดา  วงศ์จันทะ
 
1. นายศักดิ์ดา  เสนาสี
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงปัทมพร  ขันเกตุ
2. เด็กชายภราดร  อุดมกัลย์
 
1. นายวอ  วงค์จันทะ
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงณัชณิชา  ชัชาลย์
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โคตะบิน
5. เด็กหญิงวราลักษณ์   ศรีแนน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เหง้าน้อย
7. เด็กหญิงสุธิมา  อุปเสน
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เหง้าน้อย
9. เด็กหญิงอรชุลี  สุพรรณ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ละกังถา
 
1. นายวอ  วงค์จันทะ
2. นางจารุณี  อภัยโส
3. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายพินิจนนท์  ภูเม็ด
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงชลลดา  พันธุ์ชู
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมีนบุรี  เพชรดีคาย
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรรณ  แก่นตา
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรัติยา  ผาแดง
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุพร
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์อินทรยู
 
1. นางสาวกุสุมา  โชติวังโส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กระแสโสม
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์   กระแสโสม
 
1. นายวิเศษ  สาสอน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แพงเนตร
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัชรี  มีที
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรจิต
3. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ชนะพรต
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัฐสุรีย์  ชัยบิล
2. เด็กชายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอิศริญากร  วะบุตรดี
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์แวง
3. เด็กหญิงอรปรียา  วงษา
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ไชยคำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหง้าน้อย
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
2. นายธนพัฒน์  อภัยโส
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ละกังถา
2. เด็กหญิงอัมรา  ลี้พล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอมไกรลาศ
2. นายพินิจนนท์  ภูเม็ด
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำเพ็ง
2. เด็กหญิงลักขณา  ตรงดี
 
1. นายพินิจนนท์  ภูเม็ด
2. นางสาวสุดารัตน์  หอมไกรลาศ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  ทุมสี
2. เด็กหญิงสุพัชรี  มีที
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  อ่อนท้าว
2. เด็กหญิงพนิดา   บุตรพรม
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำภิรัง
2. เด็กชายอติวิชญ์  เวียงแวง
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นางสาวรัตนาพร  ก้อนกั้น
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงนัทธ์นันท์  ทุมหอม
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ยศทอง
2. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ดวงผา
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีกระสอน
 
1. นางวิภาดา  ยศทอง
2. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาภา  สารกระโทก
2. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  ประเสริฐสุข
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อภัยโส
 
1. นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา  ยศทอง
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายซัพวิชญ์  ทรหาญ
2. เด็กชายมอหมัด  เซนจัง
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
2. นางสาวปณิสรา  นามบุตร