สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารยา  สมชัย
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กระแสโสม
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  ลือสนั่น
 
1. นางชุลีพร  ภูลายดอก
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายวีระพงษ์  ม่วงรอดภัย
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายณัชวัชร  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงภาพิมล  ตรงดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำอ้อ
2. นางชุลีพร  ภูลายดอก
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริญญา  บุตรดีวงศ์
 
1. นางณัชชา  พูลพัฒนะ