สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัชนก  ภูมะ
 
1. นางสุดศรีดา  บุญญศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชลธี  แผนบุตร
2. เด็กหญิงวิภาพร  คำลือ
3. เด็กชายสราวุธ  โจมแพง
 
1. นางสุดศรีดา  บุญญศรี
2. นางสาวรัตติยา  นาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  โจมแพง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ประกิ่ง
3. เด็กชายภานุพงศ์  คำลือ
 
1. นายประสิทธิ์  ขุณิกากอน
2. นายสมศักดิ์  ศรีหะมงคล
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 16 1. เด็กชายธนดล  สิงห์เปรม
2. เด็กหญิงปณิตา  คำลือ
3. เด็กหญิงพัฐฑรินทร์  จันทา
 
1. นางรัตนา  บุทา
2. นางสุดศรีดา  บุญญศรี