สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพล  อุดร
2. เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นายกมล  สีวัน
2. นายทวนทอง  เทือกกอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนีรนุช  หลวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  เงินห้วยพระ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อินเทพ
4. เด็กหญิงเด็กหญิงกมลศรี  บุญเหลา
5. เด็กหญิงเด็กหญิงรัชนี  หลวงแก้ว
 
1. นางปนิดา  เวกสูงเนิน
2. นางสาวศศิมา  นนทโส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  คำลือ
2. เด็กหญิงสมใจ  บุญเทียม
 
1. นางฉัตรแก้ว  เคิร์กแฮม
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงวิพารัตน์  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงอรทัย  วอนาม
 
1. นางฉัตรแก้ว  เคิร์กแฮม
2. นางขวัญนภา  จอมแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  มาดี
2. เด็กหญิงดลยา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงศศิธร  มาดี
4. เด็กหญิงศิราพร  วังอุปัดชา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดร
6. เด็กหญิงสุภา  พิมสลัด
7. เด็กหญิงเพียงดาว  ทุมดี
 
1. นางสาวศศิมา  นนทโส
2. นางสาวปานใจ  หลวงแก้ว
3. นางขวัญนภา  จอมแก้ว