สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาชินี  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  คะลีล้วน
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายนันทกานต์  ขันทะชา
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริษา  ไมยวงค์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชาบรรทม
3. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต
5. เด็กหญิงอริสดา  เดชขันธ์ุ
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกษมสินธุ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  จำรักษา
3. เด็กหญิงประพิศรา  เคียงคำผง
4. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เปรินทร์
5. เด็กหญิงมลธิชา  พลน้ำเที่ยง
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
2. นางวราภรณ์  งามสนิท
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีโคตร
2. เด็กชายดนัย  จิตรมาตย์
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีโคตร
4. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์งอย
5. เด็กชายอัจฉริยะ  เกษมสินธุ์
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเทพาธิป  ขันทะชา
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  คะพันธุ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์