สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มามีกุล
 
1. นายวิทยา   ศรีพวงผกาพันธ์ุ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายฐิตากร  คำลือ
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ปากดี
2. เด็กหญิงมณีการ  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
2. นางสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โยบุตดา
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยนุช  สอนสา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหะมงคล
3. เด็กชายเอกศักดิ์  ศรีหะมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม
2. นางสิริลักษณ์  พรมจันทร์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายวายุ  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนทวี
3. เด็กชายโชคทวี  ศรีหะมงคล
 
1. นางบังอร  จันทะโม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม