สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เดชขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  วานะวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทิตา  ด่างเกษี
 
1. นางบุญเทียม  สาระสิทธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายธีรพัทธ์  บุพศิริ
2. เด็กชายอรรถกร  บุพศิริ
 
1. นายเคน  เดชขันธ์
2. นายศรีทน  บุพศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงภรณ์ธาวี  บุพศิริ
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นามเสาร์
 
1. นายกิตติพันธ์  เสียงสนั่น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทันบุญ
2. เด็กหญิงสุนิตา  พัดเปี้ยมา
 
1. นางดอกแก้ว  บุพศิริ
2. นายธงชัย  บุพศิริ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 18 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พันธุกาง
2. เด็กชายธนกร  เดชขันธ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  หงษ์ทอง
4. เด็กชายพงศพัศ  บุพศิริ
5. เด็กชายวรพล  ไตรวงศ์ย้อย
6. เด็กชายอนันตศักดิ์  วรยศ
 
1. นายธีรยุทธ  เดชขันธ์
2. นายทองทับ  ขันอ่อน
3. นางสาวแววตา  เดชขันธ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  วานนท์
 
1. นางปิยะพร  เฉลยพจน์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพรุจ  หงแสน
 
1. นายกิตติพันธ์  เสียงสนั่น
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผลอกระโทก
2. เด็กหญิงปิยมาศ  บุพศิริ
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  เดชขันธ์
 
1. นางปิยะพร  เฉลยพจน์
2. นางดอกแก้ว  บุพศิริ