สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายทักษิณ  คำแสนแก้ว
2. เด็กชายเจษฏา  ผงชานัน
 
1. นายสุริศักดิ์  ฝ่ายทะแสง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนันทภัส  นนจันทร์
2. เด็กหญิงเกศรา  เพิ่มไชยสงค์
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางจงจิต  วรรณวงศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญจริง
7. เด็กหญิงศรัญย์พร  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงศรัณยา  นะคะจัด
9. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางจงจิต  วรรณวงศ์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงจณิสนา  ปะสิริ
3. เด็กชายณิธิพงษ์  นะคะจัด
4. เด็กชายธนากร  ดีบุดชา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ติยะบุตร
6. เด็กชายศักดา  ปานิเสน
7. เด็กหญิงหทัยชนก  สียา
8. เด็กหญิงอินทิพร  พันเรืองฤทธิ์
9. เด็กชายเจริญทรัพย์  สืบเพ็ง
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเกษแก้ว  ติยะบุตร
2. นางเมธาวดี  นนทจันทร์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงมาริสา  โสภักดี
 
1. นางปริญญา  นะคะจัด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์แข  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  คำเกษ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
2. นางสาวจิตรา   อุปทุม
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ติยะบุตร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
2. นายสุรศักดิ์  ฝ่ายทะแสง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 1. เด็กชายทินภัทร  ฝ่ายทะแสง
2. เด็กชายอัครเดช  ติยะบุตร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
2. นางสาวนันทภรณ์  ุอุปทุม
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ติยะบุตร
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเบญจา  นะคะจัด
 
1. นายสุจินต์  เวียงอินทร์