สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัสสาวะพา
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คงปราบ
2. เด็กชายธีระพันธุ์  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงปรภาพินทร์  ไชยวงค์
4. เด็กหญิงวรรณา  สานยอด
5. เด็กหญิงเกศศิณี  ไชยวงค์
 
1. นายสุขสันต์  ลุงไธสง
2. นายไมตรี  อินภูวา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงประพิณ  ดีทุ่งน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีทุ่งน้อย
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายรวมพล   สมโสภา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  ออทอลาน
2. เด็กชายวิทยา  อินทสา
 
1. นายสุขสันต์  ลุงไธสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีทุ่งน้อย
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พรมพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดีทุ่งน้อย
4. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมาตย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กะนะ
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ข้ามมา
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
3. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดีทุ่งน้อย
3. เด็กหญิงเจนสุดา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นางสาววิลาสินี  ไชยวารี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  อินทสา
2. เด็กหญิงปัทวรรณ  ยางเบือก
3. เด็กหญิงพรรณิตา   ยางเบือก
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สานิแฝง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เตียจักร
3. เด็กหญิงเปีย  จันทะผล
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางสาววิลาสินี  ไชยวารี