สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เสนสุข
2. เด็กหญิงภัสราพร  เสนสุข
3. เด็กหญิงรวิสรา  ท้าวนาง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  คะสา
5. เด็กหญิงสุภาวิกา  คะสา
 
1. นายไวพจน์  จำรักษา
2. นางพันไย  จำรักษา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ลิภา
2. เด็กชายสุริยะ  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอนุภัทร  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายฤทธิ์รงค์  โพธิ์ศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78.34 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์ศรีวัน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หงษ์ริญญา
3. เด็กหญิงอรปรียา  เสนสุข
 
1. นางพันไย  จำรักษา
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์