สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจินภาณีร์  คะสา
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เสนสุข
2. เด็กหญิงภัสราพร  เสนสุข
3. เด็กหญิงรวิสรา  ท้าวนาง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  คะสา
5. เด็กหญิงสุภาวิกา  คะสา
 
1. นายไวพจน์  จำรักษา
2. นางพันไย  จำรักษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สีเชียงหา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เดชป้องหา
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  ต้นศรี
4. เด็กหญิงพันธิตรา  ลาสุด
5. เด็กหญิงเยาวนุช  ปัญญาสาร
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางสาวอัญธิมา  ทองนู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.32 ทอง 9 1. เด็กชายซินดนัย  แสนตรี
 
1. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 12 1. เด็กชายพีระพล  โหล่คำ
 
1. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายภูวนาท  เขียวแก่
2. เด็กหญิงอัมพาพร  เดชขันธ์
3. เด็กชายเจริญสิทธิ์  แสนสุข
 
1. นางภาวนา  แง่มสุราช
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ลิภา
2. เด็กชายสุริยะ  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอนุภัทร  คะสา
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
2. นายฤทธิ์รงค์  โพธิ์ศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78.34 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์ศรีวัน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หงษ์ริญญา
3. เด็กหญิงอรปรียา  เสนสุข
 
1. นางพันไย  จำรักษา
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  คะสุดใจ
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานใจ  บุญเพ็ง
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรประภา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายวุฒิพร  มักธิพันธ์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพิ่มพจน์
 
1. นายศิลเนตร  ผาอินทร์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธนพร  เกษมสินธุ์
3. เด็กชายธาวิน  คะสา
4. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาสาร
5. เด็กหญิงนันทาทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
6. เด็กชายปรเมศว์  ปัญญาสาร
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางสาวอัญธิมา  ทองนู
3. นายอรรถพร  เดชขันธ์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัฐชา  มงคลมะไฟ
2. เด็กชายพิทักษ์  มิตรพันธ์
3. เด็กชายอัครพล  ต้นศรี
 
1. นายฤทธิรงค์  โพธิ์ศรี
2. นายศิลเนตร  ผาอินทร์