สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  ต้นศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้อนกั้น
 
1. นางหนูถิ่น  คำเกษ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา
 
1. นายธำรง  คำเกษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปาลทัต  จันทจร
2. เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนศิลป์
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี
 
1. นางเรวดี  อัยวรรณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงประนิดา  ขุมคำ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ต้นศรี
 
1. นายบรรจง  วันทา
2. นางกัลยาณี  โทสวนจิต
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครา  ก้อนกั้น
2. เด็กชายภัทรพล  วรราช
3. เด็กชายสมชาย  โดยสาร
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย