สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงศิรประภา  สาบก
 
1. นางรัชนก  โกพลรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สาบก
2. เด็กชายเดชาวุธ  ทีระฆัง
 
1. นายสุทิน  นันวิสุ
2. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร