สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  มณีรัตน์
 
1. นางลักขณา  หลายสุทธิสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุมินตา  กันตะมา
 
1. นางลักขณา  หลายสุทธิสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยพร  หมอกต้ายซ้าย
2. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรกายสิทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุพศิริ
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นางลักขณา  หลายสุทธิสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.63 ทอง 4 1. เด็กชายชัยภัทร  คำรักษ์
2. เด็กชายธรรมนูญ  ปูนจันตัง
 
1. นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร
2. นางลักขณา  หลายสุทธิสาร
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนาภา  ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมพร
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางรัตทยา  ฉิมแสง