สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนะวาดี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เถาชาลี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติญา  บาลภูงุม
2. เด็กหญิงสุขพรรษา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวภัทรจารีย์  มณีรัตน์
2. นางรัตทยา  ฉิมแสง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  มณีรัตน์
2. เด็กชายจักริน  ศรกายสิทธิ์
3. เด็กชายวีรพล  มีควร
 
1. นางธราธร  จักรเงิน
2. นางสาวอรวรรณ  ศรกายสิทธิ์