สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้างใจ
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวะพัฒน์
 
1. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กชายศุพการ  เจริญใจ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  สมวงค์
2. เด็กหญิงกนกอร  พิลางาม
3. เด็กหญิงกฤตยา  คำประดำ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้างใจ
5. เด็กหญิงฐิติพร  พนมศักดิ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวอ
7. เด็กหญิงฝนแก้ว  พรมศรี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมปัญญา
9. เด็กหญิงวรรณธณา  แสงตะวัน
10. เด็กหญิงไพลิน  พวงลอย
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
3. นายบุญเรือน  อภัยโส
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางศิริพร  แสนสุพรรณ