สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้างใจ
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวะพัฒน์
 
1. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงสงค์
2. เด็กหญิงอริศรา  สมวงค์
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นายบุญเรือน  อภัยโส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สุทธิสาร
2. เด็กชายศุพการ  เจริญใจ
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  สมวงค์
2. เด็กหญิงกนกอร  พิลางาม
3. เด็กหญิงกฤตยา  คำประดำ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้างใจ
5. เด็กหญิงฐิติพร  พนมศักดิ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวอ
7. เด็กหญิงฝนแก้ว  พรมศรี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมปัญญา
9. เด็กหญิงวรรณธณา  แสงตะวัน
10. เด็กหญิงไพลิน  พวงลอย
 
1. นางสมพิศ  ธาตุวงค์
2. นายณรงค์  เสนจันทร์ฒิชัย
3. นายบุญเรือน  อภัยโส
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงประกายการณ์  สมวงศ์
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นายบุญเรือน  อภัยโส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพรพชร  บุญมอญ
2. เด็กชายภานุเดช  แก้วกิ่ง
 
1. นางบุญเรือน  อภัยโส
2. นางทุมมี  สุริโยสาร
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางศิริพร  แสนสุพรรณ