สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์  มาลาน้อย
2. เด็กหญิงปิยพร  ศิริสาตร์
3. เด็กหญิงภัสสร  น้อยนาง
4. เด็กชายอนันตสิทธิ์  อุ่มจานสา
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มั่นเปี้ย
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นายคฑายุทธ  นาโควงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  สวัสดี
2. เด็กหญิงนันฑิตา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  วะไพลุน
4. เด็กชายรัตติพงษ์  ชาทิพย์ฮด
5. เด็กหญิงวันวิสา  วงษาเนาว์
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวศรัญญา  ชนะเคน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เปี้ยมั่น
2. เด็กหญิงสุนิตา  มูลแก้ว
 
1. นางสมสมัย  น้อยนาง
2. นางวิรันยา  อุสาพรหม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ศุภนัตร
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชาทิพฮด
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เปาวะนา
5. เด็กชายนันทวุฒิ  น้อยนาง
6. เด็กหญิงปราวรินทร์  ตาลอุ่นศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ตาลอุ่นศรี
8. เด็กชายพีรพงษ์  ยอดไม้
9. เด็กชายศราวุฒิ  นาโควงค์
10. เด็กชายเจษฎา  คีรี
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางสาวรัชนก  นาละคล
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงอาทิติพร  มีอำนาจ
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายคฑายุทธ  นาโควงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมดา
2. เด็กชายนนทกร  กัณสิทธิ์
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นางสาวรัชนก  นาละคล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาทา
2. เด็กหญิงสุจิรา  คำโสภา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงษาเนาว์
 
1. นางภาวดี  เปาวะนา
2. นางวัชรี  ศรีวิเศษ
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปาทา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีฮาด
 
1. นางวิรันยา  อุสาพรหม
2. นางสมสมัย  น้อยนาง