สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.37 ทอง 6 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทโคตร
2. เด็กชายเชาวนนท์  สุวรรณะ
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  นครังสุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พันจี
2. เด็กหญิงญารดา  คำแสน
3. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณมาโจ
4. เด็กหญิงลักษมี  แก้วมี
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวนศักดิ์
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
2. นางอรวรรณ  แก้วมณี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายวรรณชัย  แก้วมณี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูชิต  กวนศักดิ์
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นนทะศรี
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กชายธเนศพล  กวนศักดิ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  โอ้น
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นางสาวจารุลาวัลย์  สุวรรณมาโจ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงมณี  จันทะผล
 
1. นางสาวภัชกาษจน์  ปัฏนา
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิตา  บุตะกูล
2. เด็กชายภานุพันธ์  สุวรรณะ
 
1. นายพรเทพ  สมปัญญา
2. นางยุพยงค์  บุพศิริ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 7 1. เด็กชายศรายุธ  จันทะผล
 
1. นางอรวรรณ  แก้วมณี