สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยแพทย์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรอินทร์
 
1. นางรัชดาภรณ์  แก้วลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาสุด
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มงคล
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
2. นายไกรวิทย์  ไชยมงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธีญาภัทร  โคตะบิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คะปัญญา
3. เด็กหญิงแพวา  ทองแสง
 
1. นายบุรินทร์  ลิดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงนีรชา  อะคะศรีวร
3. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงศ์
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะชุม
3. เด็กหญิงปิยะนุช  หาทำ
4. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
5. เด็กหญิงอดิศา  เคนไชยวงค์
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิมิตรา  โกพลรัตน์
2. เด็กหญิงนันทพร  ฮังโยธา
3. เด็กหญิงปวีณา  ใจบุญ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุพศิริ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ผลเจริญ
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิตยา  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงอรยา  โคตรบิน
 
1. นายวิชาญ  พวงพั้ว
2. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ติยะบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  นาโควงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ผึ้งศรี
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐชนน  ปิลอง
 
1. นางเพ็ญศรี  นาโควงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวีรินยากร  งามพักตร์ละออ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
2. นางรัชดาภรณ์  แก้วลา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรธิมา  นาโควงศ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำศรีนวน
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
2. นางปราณี  ท้าวกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายคงคา  ใจบุญ
2. เด็กชายนรเสฏฐ์  กุณะส่งสวัสดิ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เคนพละ
 
1. นายไกรวิทย์  ไชยมงค์
2. นางปราณี  ท้าวกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทมาศ  เคนพะนาน
2. เด็กหญิงทักษิณา  สิทธิ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  อะคะศรีวร
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
2. นางปราณี  ท้าวกลาง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักริน  เฉลยโสตร์
 
1. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สารเนตร
 
1. นายวาริช  อ้อยรักษา
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  เมฆดล
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
 
19 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุชาติ  สิทธิยา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาขะมิน
 
1. นายไกรวิทย์  ไชยมงค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  โทสวนจิต
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณพรม
2. เด็กหญิงพรนภัส  วรรณสินธ์
 
1. นายไกรวิทย์  ไชยมงค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  โทสวนจิต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปาทา
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมวิษา  ปาทา
 
1. นางเพ็ญศรี  นาโควงศ์
2. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงตีสุ
2. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงนริศรา  ขันตี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
2. นางวัฒนา  ขุนศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  ทาเทพ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิลอง
3. เด็กชายนนตชัย  พิมสาร
 
1. นายโชคชัย  ชาสงวน
2. นางปราณี  ท้าวกลาง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทธ  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา