สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงพิชญา  ตักโพธิ์
 
1. นางสุมาลี  ตักโพธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายภานุมาศ  สาปา
2. เด็กชายเนติพล  ตักโพธิ์
 
1. นางอรวรรณ  พงษ์พุก
2. นางธารินี  เกษมสิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายธนพร  อุดานนท์
2. เด็กหญิงอชิตา  พันโน
3. เด็กชายเขมศักดิ์  สมสนุก
 
1. นายไมตรี  ตักโพธิ์
2. นางสุมาลี  ตักโพธิ์