สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
 
1. นางนิตยาภรณ์  แซ่ริม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทรา  เกษมสิน
 
1. นางพัชราภรณ์   ขจรเกตุ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธนาคุณ
3. เด็กหญิงเอื้องพร  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทลีลา
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ทองปานดี
2. เด็กหญิงภรนิภา  ขรรศร
3. เด็กชายภานุพงษ์  อินทะศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญหล้า  ขรรค์ศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ศรีสุวอ
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
5. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสินธุ์
 
1. นางวารี  ฝ่ายพนอม
2. นางนิตยาภรณ์  แซ่ริม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 1. เด็กชายภานุพงษ์  อินทะศรี
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทลีลา
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  ผิวคำ
2. เด็กชายราชันย์  ขรรศร
3. เด็กชายอนุชิต  เกษมสินธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
2. นายปานทอง  ชัยวรรณ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายพัชรพล  โสรักนิต
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  ไชยนิล
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัคนิเดช  มีพรหม
2. เด็กชายเบญจพล  หลวงโป้
3. เด็กชายใจเพชร  สิงห์งอย
 
1. นางวารุณี  บุปผาชาติ
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิภา
2. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี