สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
 
1. นางนิตยาภรณ์  แซ่ริม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
 
1. นางอุษณีย์  มลัยจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงนฤมล  ติยะบุตร
 
1. นางอุษณีย์  มลัยจันทร์
2. นางนิตยาภรณ์  แซ่ริม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทรา  เกษมสิน
 
1. นางพัชราภรณ์   ขจรเกตุ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ชัยบิล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธนาคุณ
3. เด็กหญิงเอื้องพร  โพธิ์สุ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
2. เด็กหญิงภัทรภร  ขรรศร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทลีลา
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
2. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ทองปานดี
2. เด็กหญิงภรนิภา  ขรรศร
3. เด็กชายภานุพงษ์  อินทะศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายดนุสรณ์  การิก
2. เด็กชายบุญส่ง  ชาบรรทม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญหล้า  ขรรค์ศร
2. เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ศรีสุวอ
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
5. เด็กหญิงอลิษา  เกษมสินธุ์
 
1. นางวารี  ฝ่ายพนอม
2. นางนิตยาภรณ์  แซ่ริม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิษณุวัตร  ศรีสุวอ
 
1. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 1. เด็กชายภานุพงษ์  อินทะศรี
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทลีลา
 
1. นางศศิวิมล  โพธิ์สุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนากร  ทรงเหล็กสิงห์
2. เด็กชายดนุสรณ์  การิก
3. เด็กชายธนภัทร  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  สาระโพธิ์
5. เด็กชายธวัชชัย  สุธรรม
6. เด็กชายธเนศพล  ผิวคำ
7. เด็กชายบุญส่ง  ชาบรรทม
8. เด็กชายราชันย์  ขรรศร
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
2. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
3. นายปานทอง  อัยวรรณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  ผิวคำ
2. เด็กชายราชันย์  ขรรศร
3. เด็กชายอนุชิต  เกษมสินธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีระวงศ์
2. นายปานทอง  ชัยวรรณ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  เกษมสินธุ์
2. เด็กชายธเนศพล  ผิวคำ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธนาคุณ
 
1. นายปานทอง  อัยวรรณ
2. นางอุษณีย์  มลัยจันทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายพัชรพล  โสรักนิต
2. เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  ไชยนิล
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัคนิเดช  มีพรหม
2. เด็กชายเบญจพล  หลวงโป้
3. เด็กชายใจเพชร  สิงห์งอย
 
1. นางวารุณี  บุปผาชาติ
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิภา
2. เด็กชายสกลธรรม  วิสัยเกตุ
3. เด็กชายสกลเกียรติ  วิสัยเกตุ
 
1. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
2. นางสาวนริศรา  ประสงค์ดี