สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรหมพร  สังมีแสง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรชร  ริยะบุตร
 
1. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติยาภา  อาแพงพันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.34 ทอง 5 1. เด็กชายอนุวัตร  ศรีวิจิตร
 
1. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัตร  ศรีวิจิตร
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  มะละ
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิตา  คอแก้ว
 
1. นายสิรภพ  พลสุวรรณ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงญานิศา  ซาภูวงศ์
2. เด็กหญิงฐิติยาภา  อาแพงพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  พิมพ์บุผา
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
2. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาสี
 
1. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงวรรณภา  คำมูล
3. เด็กหญิงอรณิชา  เครือจันทร์
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 7 1. เด็กชายปรีชา  แก้วปิลา
2. เด็กชายปรีชา  จวงจันทร์
3. เด็กชายศิริโชค  ร้องบุญลือ
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์