สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก้วนิวงษ์
 
1. นางศิริจันทร์  ดามุก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงมินตรา  สิงหา
 
1. นางยอพกลิ่น  จำปาไชยศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจณิสตา  แพงดี
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สมประสงค์
3. เด็กชายสัญชัย  นคะรังสุ
 
1. นางพาณี  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  มูลโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชะนะราช
2. เด็กชายพีระวัฒน์  คำชนะ
 
1. นางพาณี  โพธิ์ทอง
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ธนระพิศ
 
1. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธาสิริ  ประทุมสุวรรณ
 
1. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
 
1. นางนันธิดา  บรานซ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรุตม์  ทองศรี
 
1. นางนันธิดา  บรานซ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วงศ์คำสาย
2. เด็กหญิงสมฤดี  สรวุฒิ
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายรัชชานนท์  อุดานนท์