สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก้วนิวงษ์
 
1. นางศิริจันทร์  ดามุก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงมินตรา  สิงหา
 
1. นางยอพกลิ่น  จำปาไชยศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนวียา  แสนเมือง
 
1. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดวงเกตุ
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายมนัส  เจริญราษฏร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจณิสตา  แพงดี
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สมประสงค์
3. เด็กชายสัญชัย  นคะรังสุ
 
1. นางพาณี  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  มูลโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชะนะราช
2. เด็กชายพีระวัฒน์  คำชนะ
 
1. นางพาณี  โพธิ์ทอง
2. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ธนระพิศ
 
1. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธาสิริ  ประทุมสุวรรณ
 
1. นางภัทรียา  ไชยพันธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
 
1. นางนันธิดา  บรานซ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรุตม์  ทองศรี
 
1. นางนันธิดา  บรานซ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วงศ์คำสาย
2. เด็กหญิงสมฤดี  สรวุฒิ
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นายรัชชานนท์  อุดานนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัฐยาวัต  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพันกร  วรรณไชย
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร
2. นางสาวกมลรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร