สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพิชิต  พิมสลัด
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แพงจำปา
 
1. นางสุชญา  จันทะขิน
2. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิณทองทา  ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงอรทัย  ทุมดี
 
1. นางจีระนันท์  เจริญราษฎร์
2. นายเก่งกาจ  นาโควงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  อุเทนจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  พิมสลัด
 
1. นางจีระนันท์  เจริญราษฎร์
2. นางวัชราภรณ์  กองไชย
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยะตะโคตร
2. เด็กหญิงนันทิดา  ศรีมงคล
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ควรชอบ
 
1. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสุชญา  จันทะขิน
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วาริคิต
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขวิพัฒน์
 
1. นางสาวศรันยา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายธีระวุฒิ  พันธุ์เวียง