สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล็กสุวัฒน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรเทน
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันตา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พนาศูนย์
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ขรนนท์
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กชายพชรคุณ  เวียงสันเทียะ
 
1. นางเพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันยา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กำภูศิริ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เฟื้อย
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์