สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  แพงสา
 
1. นางจริยา  สารโพคา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรลภัส  ขุมเหล็ก
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีลาคม
2. เด็กหญิงวนิดา  ผาลี
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางเพชรา  บุพศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชา  แพงโท
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็งวิรุฬ
 
1. นายเอกสิทธิ์  โสภา
2. นายชูพงษ์  อุดมมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายภราดร  สีสงนาง
 
1. นายบวร  จู่มา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงอรรัมภา  โทปะ
2. เด็กชายเตชิต  ต่อชาติ
 
1. นายบวร  จู่มา
2. นางวลัยพร  จู่มา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  อภัยโส
 
1. นางวราพร  มานันที
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายระพีภัทร  ผาลี
2. เด็กชายวัฒนา  คำวาระ
3. เด็กชายศรยุทธ  หะยีวามิส
4. เด็กชายศรีวิกรม์  ศรีชัยมูล
5. เด็กชายสุรชัช  สุวรรณใจ
6. เด็กชายเนตรติพงษ์  แพงโท
 
1. นายบวร  จู่มา
2. นางวลัยพร  จู่มา
3. นายเอกสิทธิ์  โสภา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  อุดมกัน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยางธิสาร
 
1. นางวาสนา  บุญโส
2. นางนันทิกา  พรเพชร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายพลวัต  ภัทรเศรษฐา
2. เด็กชายสิทธิโชค  จีนสงวน
 
1. นายชูพงษ์  อุดมมา
2. นายเอกสิทธิ์  โสภา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  แพงมาพรหม
2. เด็กหญิงปิ่นมุก  แพงแพง
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สาสอน
4. เด็กชายวุฒิชัย  อภัยโส
5. เด็กหญิงอรณิชา  กอบัว
6. เด็กหญิงอรอุมา  แพงโท
 
1. นางเพชรา  บุพศิริ
2. นางสาวพรชนก  บุพศิริ
3. นางวะสันต์  บุพศิริ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิตา  สาสอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซงขุนทด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางวราพร  มานันที
2. นางสาวสุรัตนา  เครือชาลี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสา  พิมภาค
2. เด็กหญิงประภัสสา  พิมภาค
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ดีโคตร
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวาสนา  บุญโส