สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงแววดาว  วันงาม
 
1. นางสาวพรรณี  พิมพ์คำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมนัญญา  ภูผาลาด
2. เด็กหญิงยลลดา  คำพิลา
3. เด็กชายเนวิน  กัลยา
 
1. นางสาวพรรณณี  พิมพ์คำ
2. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันดารา  เรียมแสน
2. เด็กหญิงพรนรี  จอมใจ
3. เด็กหญิงศิรดา  ดวงบุ
 
1. นางสาวณภัสสร  เสนเพ็ง
2. นางสาวพรรณณี  พิมพ์คำ