สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โกษาแสง
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    ทองคนทา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาโควงค์
4. เด็กหญิงพรภิรมย์   อุสาพรหม
5. เด็กหญิงสุดาพร   โง่นสา
 
1. นายโกษิต    โกษาแสง
2. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกตัญญู    อินทริง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองคนทา
3. เด็กชายจารุพงษ์   นาโควงค์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจเปี่ยม
5. เด็กชายธวัชชัย    ไชยมาโย
6. เด็กชายธีระพัก    ทะโคตา
7. เด็กหญิงพจมาน   สว่างวงค์
8. เด็กหญิงพัชรี   บุนนท์
9. เด็กหญิงมณีรัตน์    ไชยมาโย
10. เด็กชายรพีภัทร   โกษาแสง
11. เด็กหญิงวิไลพร   ไชยโสม
12. เด็กชายวีรวัฒน์   นาโควงค์
13. เด็กชายศุภวัติ   นาโควงค์
14. เด็กหญิงสุดาพร  โง่นสา
15. เด็กชายสุริยัน    โกษาแสง
16. เด็กหญิงอฐิตา   ไชยารักษ์
17. เด็กชายอนุชาติ   อุสาพรหม
18. เด็กชายอภิเชษฐ์   อุสาพรหม
19. เด็กชายอัศวิน   ทรงเล็กสิงห์
20. เด็กชายเนติพงษ์    อุสาพรหม
 
1. นางสาวธัญพัฒน์    โกษาแสง
2. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
3. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
4. นางสาวปิยะนุช    บัวพรหม
5. นางนิตยา  ไชยวงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงเสาวภาพันธ์   โกษาแสง
 
1. นางสาวอรัญญา   นาโควงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายกตัญญู   อินทริง
 
1. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรี    บุนนท์
 
1. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงพจมาน   สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงอฐิตา   ไชยรักษ์
 
1. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
2. นายโกษิต  โกษาแสง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิไลพร   ไชยโสม
 
1. นางสาวธัญพัฒน์   โกษาแสง