สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดวงเดือน  อุปสุ
 
1. นายธนาศักดิ์  อัครวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงผกาทิพย์  มุนไชยพัง
2. เด็กหญิงรัตนา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงลักขณา  ภูพวก
 
1. นางสาวประพากร  กันยา
2. นายอุทิศ  นนเลาพล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  พันจี
 
1. นางสาวนันธิดา  พรหมทอง