สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดมกัลป์
 
1. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงรินรดา  สุโทษา
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา