สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดมกัลป์
 
1. นางรอบคอบ  ติธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงรินรดา  สุโทษา
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขรี่
 
1. นางอัญชลี  จองไว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภู่ทอง
 
1. นางอัญชลี  จองไว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กชายปวริชศ์  เลื่อนลอย
2. เด็กหญิงสรินยา  วงศ์แสงน้อย
 
1. นางอัญชลี  จองไว
2. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  ฟาลิ่ง
2. เด็กชายสมยศ  ขออาศัย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีรักษา
2. นางรอบคอบ  ติธรรม