สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์ประโคน
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นชาติ
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปาจะ
2. เด็กชายแสนชัย  ไกรสิน
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายดิฐษยพัฒน์  แสนเยีย
2. เด็กชายธวัชชัย  ปัญจรักษ์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี